KULTA ĒKAS APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI PROJEKTS

SALGALES PAG. JELGAVAS NOVADS

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Vispārīgā daļa

‘’Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai’’ projekts, Jelgavas novadā, Salgales pagastā, (kadastra nr. 54780030115), izstrādāts pēc SIA “SILABITES pasūtījuma, balstoties uz kopīgi sastādīto projektēšanas uzdevumu un uz vispārējiem saistošajiem apbūves noteikumiem Jelgavas novada teritorijā un Latvijas republikā. Būvprojektā ietvertas sadaļas atbilstoši būvatļaujā prasītajiem projektēšanas nosacījumiem.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Gruntsgabala kopējā platība

43100,00  m2

Apbūves laukums

551,60 m2

Kopējā platība

607,08 m2

Būvtilpums

2853,35 m3

Ēkas lietošanas veids

1272

Ugunsnoturības pakāpe

U3

Teritorijas daļa

Esošajā teritorijā neatrodas neviena ēka. Projektētā ēka pēc reljefa nedaudz izcelta virs esošā zemes līmeņa. Paredzēts veikt nelielus zemes darbus, lai nodrošinātu nepieciešamo vertikālo planējumu ap ēku. Pēc planēšanas darbiem paredzēt atjaunot esošo zālāju.

Iebrauktuve zemesgabalā provizoriski paredzēta no Valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava-Iecava pieejoša grants seguma ceļa. (skatīt lapu GP-1).

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.

Objekta atrašanās vieta –

Arhitektūras daļa

Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai plānota kā publiska būve. Būves lietošanas veids – 1272 (kulta ēka). Ēkai projektēti divi virszemes stāvs ar kopējo stāvu platību 607,08 m2 (tai skaitā āra platība 77,75 m2). Ēkas gabarītizmēri 28,1  x 21,3m, tās kopējais augstums (kore) 8,413m.

1.stāvā projektētas divas ceremoniju zāles ar atsevišķām ieejām, vējtveriem, sanmezgliem, korpusā aiz mazās ceremoniju zāles projektēta krematorijas telpa, kas paredzēta speciālām krāsnīm mirušu cilvēku kremēšanai. Ēkas vidējā korpusā projektēts ofiss, atpūtas telpa, gaitenis, kabinets, telpa, kurā mirušos sagatavo kremācijai, darbinieku sanmezgls un dušas telpa. Lielajai ceremoniju zālei projektēts muzikantu balkons ēkas otrajā stāvā. Ēkai paredzētas četras izejas – D-01, D-02, FS-1 un FS-2, kā arī divi transporta vārti V-1.

Ēkai projektēts līmēta koka nesošās konstrukcijas, kuras apšūtas ar 150mm sendviču tipa fasādes paneļiem, tonis RAL7016 un RAL9010. Fasādes paneļi no iekšpuses apšūti ar cembrit

Jumta segums – 195mm jumta sendviča panelis, tonis RAL 7016.

Ēkas starpsienas mūrētas ar gāzbetona blokiem.

Ēku arhitektūras grafiskos risinājumus skatīt ĢP un AR daļu rasējumos.

Būvkonstrukciju daļa

Ēkai paredzēti stabveida pamati un lentveida pamati, ēkas nesošās konstrukcijas līmēta koka kolonnas un sijas. Kāpnes uz otro stāvu koka paredzētas no koka konstrukcijas.

Būvkonstrukciju daļu detalizēts skaidrojošao apraksts un grafiskie risinājumi tiks izstrādāti būvprojekta BK daļā. Nesošajām koka konstrukcijām jābūt no 2. šķiras koksnes (C24). Konstrukciju koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 18%, koksne jāpiesūcina pret bioloģisko koroziju ar netoksiskiem materiāliem.

Ugunsdrošības pasākumi

Ugunsdrošības nodrošināšanai ievērots Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”. Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta ugunsdrošības risinājumi vai saņemti būvniecību kontrolējošo iestāžu norādes (likumdošanā noteiktā kārtībā). Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos noteiktām ugunsdrošības prasībām. Ēku  jaunbūves projektētas tā, lai ugunsgrēka gadījumā, vai avāriju gadījumā:

-to konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

-būvēs esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

-ierobežotu uguns un dūmu rašanās iespēju un izplatīšanās iespēju būvēs;

-neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus ēkām;

-neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

Būvprojektēšanai (ugunsdrošības prasību izpildei) piemēro šādus normatīvos aktus: – LBN-201-15 „Būvju ugunsdrošība” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Normatīvie akti

Saskaņā ar Būvniecības likuma un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvo aktu prasībām. Normatīvie akti, kas ievēroti projektā, ir šādi:

 • Aizsargjoslu likums;
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācija”;
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 • LBN 208-15 „Publiskas būves”;
 • LBN 003-19 „Būvklimatoloģija”;
 • LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;
 • LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”
 • LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”
 • LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”
 • LBN 205-15 “Mūra būvkonstrukciju projektēšana”
 • LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
 • LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;
 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Ozolnieku novadā;
 • LVS EN 1991-1-1:2006L1.1 „1.Eirokodekss – Iedarbes uz konstrukcijām – 1.–1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”;
 • LVS EN 1991-1-3:2006L1.1 „1.Eirokodekss – Iedarbes uz konstrukcijām – 1.–3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes”;
 • LVS EN 1991-1-4:2006L1.1 „1.Eirokodekss – Iedarbes uz konstrukcijām – 1.–3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes”.

 

 

Būvprojekta, ĢP, AR DAĻAS VADĪTĀJS:

IMANTS BUMBIERS (SERT.NR. 1-00288)

SIA SILABITES
Reģ.Nr.40203311247
Ozolnieku nov., Salgales pag., “Smedēni”, LV-3045
SEB BANKA LV96UNLA0055002233736